Copyright

Webové stránky fohowinfo.cz jsou autorským dílem, a to jak jako celek, tak jeho jednotlivé části.
Je dovoleno ukládat výňatky z webových stránek na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení webových stránek fohowinfo.cz v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení fohowinfo.cz zakázán.

Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na těchto webových stránkách se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.