Omezení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti a správnost informací

Zřeknutí se odpovědnosti

Webové stránky nemají závazný charakter. Mají pouze informativní účel a obecnou povahu, nemohou proto odrážet specifické požadavky jednotlivých uživatelů. Obsah webových stránek je informační. Informace si nekladou za cíl a v žádném případě nenahrazují konzultaci u odborníka. V případě konkrétních zdravotních potíží vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Obsažené informace nepředstavují v žádném případě výživová a zdravotní tvrzení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006.

Obsah je určený pro širokou veřejnost a přizpůsobený srozumitelnosti a čitelnosti. Fohowinfo.cz vynakládá maximální úsilí, aby zajistil spolehlivost a správnost informací umístěných na těchto webových stránkách, přesto však může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám. Obsah vznikl na základě informací poskytnutých buď samotnou firmou Fohow, nebo ze zkušeností samotných uživatelů produktů Fohow. Přesto provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Texty jsou pouze přeložené a převzaté texty, proto autor/autoři ani provozovatel webu nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu v důsledku nepřesných informací. Nenese a nemůže nést zodpovědnost ani za případnou škodu, která vznikla v souvislosti s užíváním webu a obsažených informací. Na webu mohou být publikovány i subjektivní názory.

Veškeré informace se vztahují k okamžiku uveřejnění. Mohou být aktualizovány a obnovovány. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu bez předchozího upozornění. Provozovatel současně vylučuje odpovědnost za trvalost obsahu tohoto webu. Veškeré informace mohou být kdykoliv pozměněny nebo zcela odstraněny. Nenese zodpovědnost ani za případné výpadky webu.

Odpovědnost za rizika

Každý uživatel web užívá na vlastní riziko. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv případné riziko spojené s používáním těchto stránek. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu vzniklou s užíváním tohoto webu. Nezaručuje možnost připojení, ani plnou funkčnost.